مضرات سیگار

جمعه, خرداد 22, 1394 - 18:48 توسط تحریریه بادبادک

سیگار شامل یک سري مواد به هم متصل است.ضرر و سمی بودن سیگار تنها به علت توتون آن نیست. کاغذ سیگار ،مواد نگهدارنده ،اسانس ،چسب ،مرکب نوشته هاي کاغذ و فیلتر سیگار همگی هنگام روشن بودن سیگار،ترکیب پیچیده اي شامل تعداد زیادي مواد شیمیایی  ناشناخته ایجاد می‌کنند .حرارت فوق العاده بالا نیز به این مواد شیمیایی و ترکیبات ناشناخته و سمی اضافه شده و این حرارت ناشی از آتش سیگار و عبور از فیلتر ،به سمت این مواد می افزاید.
ترکیباتی که در هر پک سیگار وارد بدن میشود پس از ۸ ثانیه جذب خون میشود.
از ۴۰۰۰ نوع ماده سمی که در سیگار وجود داردتعداد کمی از آنها شناخته شده و اثرات آن مشخص گشته است.

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید