رییس جامعه دام‌پزشکان می‌گوید ممنوعیت پخش بل و سباستین در صدا و سیما تاسف‌بار است

يكشنبه, آبان 24, 1394 - 03:01 توسط تحریریه بادبادک

هفته پیش سباستین و سگ ِ بزرگ ِ سفید ِ همه‌کاره‌اش،  از نمایان شدن روی صفحه تلویزیون ممنوع شدند. این کار بازخوردهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت
بسیاری از بازخوردها در نگرانی برای نسلی بود که از تماس با حیوانات منع می‌شوند و مهربانی با حیوانات را فرا نمی‌گیرند. اصول مهربانی‌ای که بچه‌های دهه شصت از دل کارتون‌هایی مثل باخانمان و میتی کومان ، بل و سباستین، حنا دختری در مزرعه آموختند و حالا بچه‌های این دهه‌ها نباید بیاموزند تا مبادا بخواهند حیوانی را دوست داشته و یا نگه دارند. 

پیام محبـی رئیس جامعـه دامپزشـکان از کسـانی اسـت کـه واکنـش جالبـی بـه ایـن خبـر نشـان ميدهـد و آن را خبـری تلـخ ميدانـد.
او در گفتوگـو بـا «تماشـاگران امـروز» بـا بیـان ایـن نکتـه کـه بعیـد اسـت ایـن جـور برنامه‌هـا تاثیر چندانـی روی کـودکان داشـته باشـد، ميگویـد: «متأسـفانه هرچـه زندگـي مـا بـه سـمت صنعتی‌تـر شـدن مـی‌رود محیطمـان خشـک و خشـن‌تر می‌شـود. مـا باید ایـن محیط را بـرای بچه‌ها بیشـتر تلطیـف کنیـم اما سیاسـتهای مـا دقیقـاً برعکس اسـت. این تصمیم‌هـای سـلیقه‌ای در حالـی گرفتـه می‌شـود کـه در دین اسـلام داشـتن حیـوان بـه هیـچ عنـوان منـع نشـده و از قضـا خیلـی هـم روی مسـأله محبت به حیوانات تأکید شـده اسـت.
اگـر دقیـق نـگاه کنیـم میبینیـم اولیـای خـدا و پیغمبـران اکثـراً بـا حیوانـات سـر و کار داشـته‌اند. بـرای اینکـه در وجود حیوانـات می‌تـوان شـواهدی را از عظمت خدا دیـد که معمولاً در وجـود خودمـان بـه آن دقـت نمی‌کنیـم.» 

رئیـس بیمارسـتان دامپزشـکی تهـران همچنیـن دربـاره تأثیر روانـی پخش نشـدن ایـن جـور برنامه‌ها روی بچه‌هـا ميگوید: «ایـن تصمیمـات، خشـونت را در جامعـه بیشـتر می‌کنـد. این موجـودات در واقـع فیلترهـای عاطفـی جامعـه هسـتند. اینکه مـا بتوانیـم بـه یـک گربـه یـا یـک حیـوان جانـدار دیگـر کـه آفریـده خداونـد اسـت خدمـت کنیـم و از او نترسـیم و او هـم بـه عنـوان یـک موجود ناشـناخته‌ای کـه از او قدرت بیشـتري داریـم از مـا نترسـد بـه نظر من خـودش یک عظمـت اخلاقی اسـت. ایـن مسـائل در دوران بچگـی در افـراد شـکل ميگیرد. گانـدی جملـه‌ای دارد کـه ميگوید هـر ملتـی را از رفتارش با حیوانـات بایـد شـناخت اما متأسـفانه ما همچنان در کشـوری زندگـي می‌کنیـم کـه یکـی از تفریحـات بچه‌هـا مخصوصاً در حومـه شـهر و جاهایـی کـه تفریحـی ندارنـد سـنگ زدن بـه حیوانات اسـت.» 
دکتـر محبـي بـا اشـاره بـه خشـونت‌هایی کـه در مـدت اخیر دربـاره سـگهاي خیابانـی در بعضـی شـهرها انجـام گرفـت و تصاویـري از آن در فضـای اینترنـت پخش شـد، می‌گوید: «در جوامـع دیگـر بـه نوعی دیگـر همزیسـتی با طبیعـت و محبت بـه حیوانـات را رواج می‌دهنـد. 
تـا جایـی کـه مـن یادم اسـت در کارتـون بـل و سباسـتین، سباسـتین یـک پسـر روسـتایي بـود کـه آن حیـوان از او مراقبت می‌کـرد. یعني اصلا داسـتان این‌طـور نبـود کـه بخواهـد فانتـزی باشـد و یک جاهایـی بود کـه ایـن پسـر گرسـنه بـود ولـی غذایـش را بـا این حیـوان به اشـتراك می‌گذاشـت. 
 پیـام محبی درباره واکنش نهادهـای فعال در حقوق حیوانـات بـه چنیـن مسـأله‌ای، ادامـه می‌دهـد: «بـه نظـر من ایـن مشـکل خیلـی بـه ایـن نهادهـا ارتباط نـدارد و بیشـتر از آنهـا، بایـد نهادهـای فعـال در حقـوق کـودکان نگـران باشـند و واکنـش نشـان دهنـد چـون ایـن برخوردهـا بیشـترین تأثیر منفـی را روی کـودکان ميگـذارد تـا حیوانـات!» 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید