سبک زندگیفرهنگی

با آغاز قرن بیستم و به دنبال پیشرفت‌های جهان مدرن بعد از دو جنگ جهانی زمینه برای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی برای زنان فراهم شد. در چنین روزهایی شرایط کاری سخت با دست‌مزد کم برای زنان باعث شد تا دست به اعتراض علیه نابرابری میان آن‌ها و مردانی با همان شرایط کاری بزنند.

18 اسفند
مطلب