سرگرمی

این جغدها که نامشان Tawny frogmouths است زادگاهشان استرالیاست  و دهانی گشاد دارند که تشخیصشان را از هر گونه‌ی دیگر جغذی ممکن می‌سازد.

4 آذر
مطلب