سبک زندگی

سیگار شامل یک سري مواد به هم متصل است.ضرر و سمی بودن سیگار تنها به علت توتون آن نیست.

22 خرداد
ویدئو