سبک زندگیفرهنگی

اولین باری که قراراست با کارفرما یا صاحب‌کارتان دیدار داشته باشید نخستین تصویری که از شما در ذهن او نقش می‌بندد حتی پیش از آن‌که لب به سخن بگشایید ظاهر و نوع پوشش شماست.

5 اسفند
مطلب