سبک زندگیسرگرمیفرهنگی

۲۱ ژانویه ( اول بهمن ماه ) روز جهانی  آغوش است . این برنامه در امریکا در سال ۱۹۸۶ با نام روز ملی آغوش گرفتن تاسیس شد و بعد از آن در سراسر جهان این روز را به این نام رواج یافت .

1 بهمن
مطلب