سبک زندگی

عروس و داماد‌های ایرانی آن‌چنان با شوق و ذوق پای نوشته‌های سند ازدواجشان را امضا می‌کنند که شما گمان می‌برید همه نوشته‌ها را از حفظ می‌دانند و با آگاهی کامل امضا می‌کنند. اما چند نفر از شما که ازدواج کرده‌اید از شروط ۱۲ گانه ضمن عقد سند ازدواجتان آگاهی دارید؟

15 دى
مطلب