سبک زندگی

شاید حتی تصور هم نکنید که همسرتان ممکن است و یا شاید حتما از شنیدن این شوخی‌ها از زیان شما از شما دل‌خور می‌شود و آن‌چه که در بین شما با این دلخوری‌ها کم کم رنگ می‌بازد عشق است.

23 آبان
مطلب