سبک زندگی

پروستات چیست؟
پروستات بخشی از دستگاه تناسلی در مردان است، که به شکل و اندازه تقريبی گردو، زير مثانه قرار گرفته و مجرای خروجی آن را احاطه کرده است . نقش این غده تولید مایع و روان کردن حرکت اسپرماتوزوئیدها به خارج است.

7 مهر
مطلب