لک‌ها چرا و چطور روی پوست ظاهر می‌شوند؟

يكشنبه, آبان 24, 1394 - 02:14 توسط تحریریه بادبادک

هربار که جلوی آیینه ایستاده‌اید و خودتان را توی آیینه نگاه می‌کنید البته صورت اولین جاییست که به تغییراتش دقت می‌کنید. بعضی وقت‌ها لکه‌های جدید و ناخواسته‌ای را روی پوستتان می‌بینید که حتی نمی‌دانید کی و چرا به وجود آمده‌اند. بسیاری از این لکه‌ها راه درمان و پیشگیری دارند که با مراقبت از به وجود آمدن آن‌ها روی پوستتان جلوگیری می‌کنید.

رنگ پذيرى پوســت بــه هموگلوبين، كاروتنوئيدو ملانوســيتها بســتگى دارد وبيشــترين تاثيــر را ملانيــن بر رنگ پوســت مى‌گــذارد. تغييرات رنگ پوســت به ۲ شــكل اســت، يا رنگ ذاتى و ژنتيكى پوستتان اســت که خُب همیشه خواهد بود و يا با گذشت زمان و با کسب آثار محیطی به وجود می‌آیند. این اثرات محیطی می‌توانند مواجهه طولانی با نور آفتاب، آلودگی و سرد و گرم شدن هوا، خشکی و یا رطوبت هوا باشند.
درنواحى مختلــف بدن چون تراكم ســلول‌هاى حاوى ملانين تفاوت دارد، رنگ پوست ممكن است متفاوت باشد. دراثر تحريــكات درونــى وبيرونى وافزايش ســلولهاى رنگســاز، لك‌هاى پوســت ظاهرمى‌شود.
عوامل مختلفــى‌ درايــن بيــن نقــش دارد كــه ازآن جمله مى‌تــوان بــه اختــلالات ژنتيكــى، عفونت‌هــاى موضعــى، داروهــا، مواد شــيميايى، تغذيه وســوء تغذيــه، بدخيمى‌هــاى پوســتى، اختلالهــاى هورمونى، باردارى و... اشاره كرد.

شــايع ترين علت بروزلك، نورآفتاب اســت وشايع ترين نوع لک‌، لک‌هاى باردارى است كه بيشتردر خانمها به رنگ قهوه اى به شكل قرينه وبه تدريج ظاهرمى‌شــود.
بعضى خانم‌هايى كه از قرص‌هاى جلوگيــرى ازبــاردارى اســتفاده مى‌كننــد ‌نيز دچار همين لك‌هامى شــوند. گاهى بعدازاتمام باردارى يــا قطــع مصــرف قرص، لک برطرف مى‌شــود اما گاهى تا سالها باقى مى‌ماند.

كك و مک از۵ ســالگى ظاهر و بيشــتر روى‌ نقاط بــازبدن ديده مى‌شــود. اين نــوع لک مخصوصا در افرادى كه پوســت روشــن وموهاى قرمز دارند  بيشــترديده مى‌شــود. كك ومک گرچه ازنظر زيبايى آزاردهنده است اما خطرى براى سلامت ندارد.

لکهاى پيرى كه هم به دنبــال تمــاس طولانى مدت با نورآفتاب وافزايش ســن ظاهــرمى‌شــوند. ايــن لک‌هــای مســطح و قهوه‌اى رنگ درصورت وپشــت دســت‌هاهستند و به مرور پررنگ تر و وســيع ترمى‌شــوند و بايد حتما معاينه شــوند زيراممكن اســت به ضايعات بدخيم تبديل شوند.

تعدادی از لک‌های پوستی هم در اثر کمبود ویتامین‌هایی  مثل ویتامین “ب۱۲” به وجود می‌آیند که البته این مورد در پوست‌هایی که رنگ تیره‌تری دارند شایع‌تر است.
هم‌چنین کمبود ویتامین آ و کم‌خونی هم باعث به وجود آمدن لک‌های پوستی می‌شوند.

برخی لک‌ها در نتیجه التهاب‌های پوستی به وجود می‌آیند. حتما می‌پرسید چه‌طور؟ پوستی که دچار آکنه و زخم است، جوش‌هایی که دست‌کاری و زخم می‌شوند، پوست‌هایی که تخت لیزر و سایش قرار می‌گیرند اگر در تماس با نور آفتاب قرار بگیرند تیره می‌شوند. 

درمان این لک‌های پوستی چیست؟
ساده‌ترین راه برای پیش‌گیری از بروز لک‌های پوستی محیطی استفاده از کرم‌های ضدآفتاب است چرا که آفتاب بیشترین تاثیر را در به وجود آمدن لک‌های پوستی دارد.
برای درمان برخی از لک‌های پوستی استفاده از لایه‌بردارها یا پیلینگ سطحی مناسب است. 
برای برخی دیگر هم از داروهای ضدلک یا روشن کننده که دارای ترکیب‌های بی‌رنگ‌کننده هستند استفاده می‌شود. 
گاهی هم درمان‌های سطحی و موضعی کافی نیست و به درمان‌های لیزری نیاز است. البته پیش از هر کاری بایستی حتما به متخصص پوست مراجعه کنید و درمان‌های غیر تخصصی را کنار بگذارید.

 

افزودن دیدگاه جدید

دیدگاه خود را بیان کنید